תנאי השימוש

המידע, התכנים והשירותים (ביחד: "השירותים") המוצעים לך באתר מוצעים כמו שהם והחברה, ומנהליה, בעלי האתר, ומי מטעמם של כל אלו (להלן יחד: "קבוצת מנהלי האתר") לא יישאו באחריות להתאמתם לצרכיך ו/או למטרותיך.

 

כל השירותים אשר ניתנים על ידי צד שלישי באתר וכל שירות קיים ו/או עתידי שיוצע לגולשים באתר ("שירותי צד שלישי"), הינו באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישים המפעילים אותם, וקבוצת מנהלי האתר לא תישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לגולש כתוצאה מהשימוש בשירותי הצד השלישי.

 

כל המופיע והמתפרסם באתר, לרבות, דפי נחיתה הנוצרים על-ידי לקוחות שונים אינם באחריות קבוצת מנהלי האתר, ואין בהם כדי לחייב את קבוצת מנהלי האתר ו/או להטיל עליה אחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס לפעולות הגולשים בהסתמך על התכנים המופיעים בדפי נחיתה שונים אלה. האחריות על תוכנם של הפרסומים ו/או של ההמלצות הגלומות בהם היא על הכותבים ו/או המפרסמים בעצמם ו/או על המוציאים לאור הרלבנטיים, הכול על פי נסיבות העניין. קבוצת מנהלי האתר לא תישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על האמור בפרסומים.

 

קבוצת מנהלי האתר אינה אחראית בכל צורה שהיא לשירותי הצד השלישי וכן לשימוש ו/או התוכן המפורסם באתרים אליהם מפנה האתר ו/או פרסומות באתר. כל שימוש באתרים אלו ייעשה על אחריותך הבלעדית.

 

קבוצת מנהלי האתר לא תהא אחראית, בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה), כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשבך ו/או למידע המאוחסן במחשבך ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי, והנך מצהיר בזאת, כי אתה אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר אתה עושה באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי.

 

 

קבוצת מנהלי האתר רשאית לשנות בכל עת את תנאי השימוש באתר לרבות מחירים, מועדי תשלום ואמצעי גביית תשלום.

 

קבוצת מנהלי האתר רשאים להחליט בכל עת להסיר דף נחיתה הנוצר על ידי כל לקוח גם לאחר התשלום וגם לאחר תקופה של תשלומים חוזרים ללא שום צורך בנתינת טעם או הסבר למניעיה להסרת הדף. בכל מקרה של הסרת דף נחיתה יוחזר ללקוח הסכום האחרון שחוייב בו בגין אותו דף נחיתה שהוסר על-ידי מנהלי האתר.

 

שימוש נעים באתר!